Welcome Tourist - ธัญบุรียินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

เขตคามวัดพัธสีมา

-- วัดหลวง

-- วัดราษฎร์

ท้องฟ้าจำลอง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สวนสนุกดรีมเวิร์ล

ศูนย์วิจัยข้าว ธัญบุรี

ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้

-- เห็ดงามฟาร์มผาสุก

-- กลุ่มแปลงเกษตรสาธิต

-- ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์

- ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหาร

Visitors: 44,654