2. Single Maker / Family Member = รายเดี่ยว / ครอบครัว

   ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนธัญบุรี คือ ผปก.ที่มีหลักฐานการประกอบกิจกรรมกระบวนการผลิตในชุมชน ที่มีภูมิลำเนาหลักฐานทะเบียนถิ่นที่อยู่ในเขตธัญบุรี และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านที่มีหลักฐานทะเบียนภูมิลำเนาในเขตธัญบุรี (เช่น ผปก.เข้าพักอาศัย หรือ สัญญาเช่า/เช่าซื้อ เซ้ง) ทีได้แจ้งขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัฒนากรธัญบุุรี นำเข้าระบบฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่าง ปี 2557-2558   มี 3 ประเภท คืิอ แบบรายเดี่ยว, แบบกลุ่ม, แบบนิติบุคคล..
   อนึ่ง ระเบียบปฏิบัติ สำหรับ ผปก.ที่ประสงค์ขึ้นทะเบัยน ผปก.ผลิตภัณฑ์ชุมชน รอบถัดไป กำหนดกฎเกณฑ์ ดังนี้
1  ผปก.แบบ กลุ่ม สมาชิกไม่น้อยกว่า 15 บุคคล ..หรือ.. วิสาหกิจชุมชน สมาชิกไม่น้อยกว่า 7 บุตคล
   วิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายที่การพึ่งตนเอง จัดตั้งขึ้นมาไม่เน้นกำไร (แต่ไม่ปฏิเสธกำไร) แต่เน้นการส่งเสริมและการพัฒนา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Community Enterprise"
2. ผปก.แบบ รายเดี่ยว หรือ ครอบครัว
3. ผปก.แบบ จดทะเบียนนิติบุคคล SME  ร้าน, หจก., บจก. สหกรณ์ 
   วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการเอกชน "Small Mideum Entrepreneur" ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นกำไรจากการประกอบการด้วยกันทั้งสิ้น  แม้แต่คำว่า "วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม" ของเอกชนก็เน้นกำไร

  • วิสาหกิจชุมชน สมาชิกไม่น้อยกว่า 7 บุคคล.png
    ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนธัญบุรี คือ ผปก.ที่มีหลักฐานการประกอบกิจกรรมกระบวนการผลิตในชุมชน ที่มีภูมิลำเนาหลักฐานทะเบียนถิ่นที่อยู่ในเขตธัญบุรี และ/หรือ ได้รับความยิน...

  • SME.jpg
    ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนธัญบุรี คือ ผปก.ที่มีหลักฐานการประกอบกิจกรรมกระบวนการผลิตในชุมชน ที่มีภูมิลำเนาหลักฐานทะเบียนถิ่นที่อยู่ในเขตธัญบุรี และ/หรือ ได้รับความยิน...
      
Visitors: 44,655